Islandpferdehof Aschau

Nachzucht

 

       
Jahrgang 2015      
Emilia von Aschau      
Emilia von Aschau      
V: Hermes vom Panoramahof      
M: Thokkadis vom HdP      

Jahrgang 2014      
Sirius von Aschau Finja von Aschau Merlin von Aschau  Aramis von Aschau
Sirius von Aschau Finja von Aschau Merlin von Aschau Aramis von Aschau
V: Bjarkar frá Brúnum  V: Bjarkar frá Brúnum  V: Naskur von Oed  V: Spoliant vom Lipperthof
M. Fjörgyn V. V. M: Litför von Aschau  M: Svás frá Stóra-Hofi  M: Hreyfing frá Hrafnagili

Jahrgang 2013      
 Ylvi von Aschau Lokkadis  Thelma von Aschau  
Ylvi von Aschau
Lokkadis von Aschau
Thelma von Aschau
 
 V: Lykill frá Blesastödum 1A  V: Ellidi von Vindstadir  V: Bjarkar frá Brúnum  
 M: Gydia von Aschau  M: Lokka von Aschau  M: Thokkadis vom HdP  

Jahrgang 2012      
 Diva von Aschau Hedvig von Aschau  Huginn von Aschau  
Diva von Aschau
Hedvig von Aschau
Huginn von Aschau  
 V: Thorarinn frá Oddholi V: Sigursteinn f. Austvadsholti V: Ellidi von Vindstadir  
 M: Hylling von Vindstadir  M: Dekkja-Bleik  M: Thokkadis vom HdP  

 

Jahrgang 2011

 

 

 

Snerpa von Aschau      
Snerpa von Aschau      
 V: Sjón frá Hákoti      
 M: Thokkadís vom HdP      

 Jahrgang 2010      
 Fjola von Aschau Gandalf von Aschau

Mánadis von Aschau

 
Fjola von Aschau Gandalf von Aschau Mánadis von Aschau  
 V: Ellidi von Vindstadir  V: Ellidi von Vindstadir V: Ellidi von Vindstadir  
 M: Hrimfaxa  M: Prinsessa M: Lokka von Aschau  

 Jahrgang 2009      

 Kopernikus von Aschau

 Litför von Aschau  Hylling von Aschau Baltasar von Aschau 
Kopernikus von Aschau Litför von Aschau Hylling von Aschau
Baltasar von Aschau
 V: Jarl frá Midkrika  V: Thorarinn frá Oddholi  V: Nagli von Vindstadir  V: Nagli von Vindstadir 
 M: Hrönn M: Dekkja-Bleik  M: Lokka von Aschau    M: Prinsessa

 Jahrgang 2007      
Askja von Aschau      
Askja von Aschau      
 V: Hrimnir vom Wehetal      
 M: Àla      

 Jahrgang 2005      
 Saedis von Aschau  Blaeja von Aschau    
Saedis von Aschau Blaeja von Aschau    
 V: Hrimnir vom Wehetal   V: Hrimnir vom Wehetal    
 M: Sif frá Arbakki    M: Dekkja-Bleik    

 Jahrgang 2004      
 Gydia von Aschau      
Gydia von Aschau      
 V: Hrimnir vom Wehetal      
  M: Dekkja-Bleik      

Jahrgang 2003      
Smeagol von Aschau  Gimstein von Aschau Freisting von Aschau Hildingur von Aschau
Smeagol von Aschau Gimstein von Aschau Freisting von Aschau Hildingur von Aschau
V: Hrimnir vom Wehetal    V: Hrimnir vom Wehetal     V: Hrimnir vom Wehetal V: Hrimnir vom Wehetal
M: Sif frá Arbakki    M: Dekkja-Bleik    M: Dama fra Svalbaströnd M: Prinsessa

 Jahrgang 2001      
 Ofeigur von Aschau  Lokka von Aschau  Prins von Aschau  Saelingur von Aschau
Ofeigur von Aschau
Lokka von Aschau
Prins von Aschau Saelingur von Aschau
 V: Ernir frá Efri-Bru  V: Ernir frá Efri-Bru V: Ernir frá Efri-Bru V: Ernir frá Efri-Bru
 M: Ala  M: Dekkja-Bleik  M: Prinsessa M: Sif frá Arbakki

 Jahrgänge 1996 - 2000
 Skelkur von Aschau Fagur von Aschau   Sida von Aschau  
geb. 1996  geb. 1997  geb. 1999  
Skelkur von Aschau Fagur von Aschau Sida von Aschau 
 
 V: Lettir frá Grundafirdi V: Kraftur von Neubronn  V: Lettir frá Grundafirdi  
 M: Dekkja-Bleik  M: Sif frá Arbakki   M: Sif frá Arbakki